WYJĄTKOWY WARSZTAT PRACY Z TELEFONEM

EFEKTYWNE DZWONIENIE

Regulamin szkoleń

 1. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem przed przystąpieniem do szkolenia i dostosowania się do jego postanowień.
 2. Przesłanie formularza on-line lub wypełnionego formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
 3. Koszt uczestnictwa wraz z usługami zawartymi w cenie, podany jest w ofercie poszczególnych szkoleń.
 4. Wszystkie ceny podawane w ofercie szkoleń są cenami brutto ze względu na to, że Organizator nie jest płatnikiem podatku VAT.
 5. W przypadku przesłania podpisanego druku zamówienia na realizację szkolenia lub wypełnienia forumlarza on-line na podany adres e-mail zostaną wysłane wszelkie informacje organizacyjne oraz prośba o dokonanie płatności. W przypadku nie otrzymania jakichkolwiek informacji do 3 dni przed zajęciami, prosimy o kontakt telefoniczny z działem szkoleń.
 6. W przypadku rezygnacji po otrzymaniu „potwierdzenia udziału w szkoleniu” ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa. Rezygnację należy przesłać w formie pisemnej.
 7. Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do Elektronora Kamil May.
 8. Brak uiszczenia wpłaty i nie wzięcie udziału w szkoleniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją.
 9. Faktura pro forma zostaje wystawiona w momencie potwierdzenia szkolenia oraz wysłana w oddzielnym mailu na wskazany adres e-mail (nie dotyczy sektora publicznego).
 10. Po zrealizowanym szkoleniu zostanie wystawiona faktura VAT zgodnie z przepisami wg ustawy o podatku VAT i przesłana poczta tradycyjną lub wysłana na wskazany adres e-mail, w przypadku wyrażenia zgody na wysłanie w formie elektronicznej
 11. Wpłaty należy dokonać na konto Elektronora Kamil May, po otrzymaniu potwierdzenia udziału w szkoleniu. W tytule przelewu prosimy umieścić dzień, miesiąc oraz rok w którym odbyło się szkolenie. W przypadku sektora publicznego akceptujemy płatność na podstawie faktury po odbytym szkoleniu.
 12. Istnieje możliwość zamiany zgłoszonego uczestnika z tej samej firmy, nie później jednak niż 2 dni przed terminem szkolenia.
 13. W przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem szkolenia, z przyczyn niezależnych od Organizatora.
 15. Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.
 16. Materiały szkoleniowe wręczane uczestnikom zajęć chronione są prawem autorskim. Kopiowanie i upowszechnianie ich w celach komercyjnych jest zabronione.
 17. Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia autorskiego warsztatu dla każdego uczestnika warsztatu oraz oświadcza, że dzieło będzie rezultatem jego samodzielnej twórczości i przez to nie naruszy praw autorskich osób trzecich.
 18. Zasady składania reklamacji:
  reklamacje będą przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej przesłane na adres mailowy kontakt@kamilmay.pl, w terminie 14 dni od daty zakończenia szkolenia
  • reklamacje będą rozpatrywane indywidualnie w przeciągu 30 dni od daty ich otrzymania
  • reklamacja powinna zawierać następujące elementy: dane kontaktowe osoby reklamującej (nazwa Firmy, imię i nazwisko, telefon, adres mailowy), kod i termin szkolenia, szczegółowe opisanie szkolenia, powód reklamacji i uzasadnienie.
  • powodem reklamacji nie mogą być sytuacje/zdarzenia niezależne od Elektronora Kamil May
  • reklamacje nie będą rozpatrywane w przypadku osób wobec których Elektronora Kamil May ma roszczenia finansowe
 19. Państwa dane będą wykorzystane przez Elektronora Kamil May wyłącznie do celów handlowych i związanych z realizacją zamówienia. Macie Państwo prawo do wglądu i zmiany swoich danych oraz ich usunięcia z bazy.

Kamil May
+48 727 677 085
kontakt@kamilmay.pl

Elektronora Kamil May
ul. Arciszewskiego 35, 60-271 Poznań
REGON: 521851016 , NIP: 782-228-43-17

© 2022 kamilmay.pl Elektronora Kamil May. Wszystkie prawa zastrzeżone

Regulamin

iMay Kamil May

                                                                                © 2022 kamilmay.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.